POZIV NA NAUČNI SKUP

DRUŠTVO PRIJATELJA KNJIGE MALI PRINC
U OKVIRU MEĐUNARODNOG DJEČIJEG FESTIVALA

Vezeni most 2022

POZIVA NA NAUČNI SKUP O TEMI

SAVREMENA POEZIJA ZA DJECU. TEMATIKA, POETIKA, RAZVOJ

 

Poštovani/a,

čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da sudjelujete na naučnom skupu Savremena poezija za djecu. Tematika, poetika, razvoj koji će se u okviru 19. međunarodnog festivala Vezeni most održati 22. oktobra 2022. godine u Tuzli.
Poezija za djecu postaje sve prisutnija, kako u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama regiona, te se može ustvrditi da je riječ o stvaralaštvu koje ima svoj uspon i afirmaciju. Njezine vrijednosti počivaju u umjetnički zanimljivim oblikovnim formama i ljepoti pjesničkih slika, raznovrsnosti ideja i inovativnosti koja prati savremeno vrijeme. Uključujući elemente savremenosti, pjesnici za djecu uvijek nastoje biti ukorak s vremenom i bliski dječijem poimanju svijeta. Oni su hroničari savremenog života, a poezija za djecu najeklatantniji je primjer promjena koje se dešavaju u savremenom svijetu.
Nažalost, iako poezija za djecu bilježi uspon, kritika i teorija dječije književnosti, bar u Bosni i Hercegovini, su još u fazi stagnacije. Stoga će ovaj naučni skup biti prilika za propitivanje različitih aspekata dječije poezije o kojoj se do sada nije pisalo a tiču se: tema i motiva u savremenoj poeziji za djecu, utjecaja usmene tradicije na poeziju za djecu, razvitka poezije u pojedinim nacionalnim književnostima, komparativne analize opusa pojedinih autora, vremenskih i prostornih elemenata u oblikovanju poezije za djecu, terapeutskog učinka poezije i mnogih drugih.
Pozivamo predstavnike akademske zajednice i sve zainteresirane da svojim izlaganjima sa stajališta nauke o književnosti, komparatistike, lingvistike, psihologije, pedagogije ali i interdisciplinarnih istraživanja drugih srodnih naučnih disciplina, doprinesu revalorizaciji i razumijevanju novih aspekata poezije za djecu.

Temu i sažetak izlaganja na bosanskom ili engleskom jeziku molimo da dostavite na e-mail adresu maliprinc@bih.net.ba  najkasnije do 1. 10. 2022. godine.   

Radovi predstavljeni na Naučnom skupu bit će objavljeni tokom 2023. godine u zborniku radova pripremljenim u skladu s referentnim standardima za publikacije ove vrste.

Napominjemo da za učesnike koji dolaze u Tuzlu organizator obezbjeđuje smještaj.

 

Organizacijski odbor naučnog skupa